L'angolo della saggezza:                                         Torna indietro

 

Nun prumettiri duni ê santi e mancu cuddureddi ê picciriddi
Trivulu, malanova e scuntintizza
L'omu prudenti voli beni a tutti, criri a picca, e nu fa mali a nuddu
Mà Ciccu mi tocca, toccami Ciccu
Pensa prima ca fai, ca 'a cosa pinsata è bedda assai
Cu pati pp'amuri, nun senti duluri
Cu è riccu d'amici, è scarsu di guai
Cu nasci tunnu, non pò mòriri quatratu
L'omu di mala cuscenza, comu òpira, accussi pensa
Cu d'u sceccu ni fa mulu, lu primu càauci è lu sò
A jaddina fa l'ovu, e 'o jaddu ci doli u culu
A liggi è uguali ppi tutti, ma cu havi dinari si ni futti
Fari 'na schiticchiata
Quattru occhi sunu megghiu di dui
Fari 'u babbu ppi nun pajari 'u dazziu
Pigghiarisi di curriu
Vuliri cuntu e raggiuni
Quannu si cunta è nenti
'A jaddina ca camina, havi 'a vozza china
'A jatta priscialora fa i figghi cechi
Tantu va 'a jatta ô lardu, ca ci lassa 'u zampinu
Ccô tintu nun ci stari a pruvari, cchiussai 'u provi, cchiù tintu 'u trovi
Falla comu voi, sempri cucuzza è
Fari 'u pilu e 'u cuntrapilu
Nun prumettiri duni ê santi e mancu cuddureddi ê picciriddi
Cu' dormi, nun pigghia pisci
Bon tempu e malu tempu, nun dura tuttu 'u tempu
Aprili, quannu chianci e quannu riri
Amara 'a pecura ca havi a dari 'a lana
Abbasta 'n pumu fracitu ppi vastarisi 'n panaru
Ntâ vita ci sunu pupi e pupari
I parenti sunu comu ê scarpi: cchiù stritti sunu, cchiù mali fannu
Dimmi ccu cu' vai e ti dicu cu' si'
'A liggi è fatta ppê puvireddi
Ogni nasu sta beni a sò facci
'A lunghizza è menza bbiddizza
'N amicu veru vali cchiù di milli parenti
Aviri 'a puzza sutta ô nasu

Torna su